Piano's Van Innis bvba - uitgebreide privacyverklaring

Deze privacyverklaring biedt u gedetailleerde informatie in verband met de verwerking- en bescherming van uw persoonsgegevens door Piano's Van Innis bvba .

Neem deze privacyverklaring aandachtig door. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen in verband met deze privacyverklaring en/of verwerking van persoonsgegevens door Piano's Van Innis bvba kan u de contactgegevens op het einde van deze privacyverklaring gebruiken.

Welke persoonsgegevens worden (waarvoor) gebruikt?

Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om u (rechtstreeks of onrechtstreeks) te identificeren, zoals uw naam, e-mailadres, adresgegevens,...

Piano's Van Innis bvba verwerkt uw persoonsgegevens voor (o.m.) klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie voor leveringen en het opvolgen van facturatie en betalingen) . Piano's Van Innis bvba verstuurd geen mailings via welke kanalen ook en heeft ook geen online webshop .

U bent niet verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken waar Piano's Van Innis bvba om verzoekt. Als u er evenwel voor kiest dit niet te doen, kan Piano's Van Innis bvba u in vele gevallen de betreffende dienstverlening/producten niet aanbieden.

Op welke basis verwerkt Piano's Van Innis bvba uw persoonsgegevens?

Iedere verwerking van persoonsgegevens berust op (minstens) één van de grondslagen, zoals voorzien in artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor Piano's Van Innis bvba betreffen de voornaamste grondslagen:

 • wettelijke verplichting: de verwerking van persoonsgegevens is voorgeschreven door/noodzakelijk voor een wettelijke verplichting/opdracht;
 • overeenkomst: de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst die u aangaat met Piano's Van Innis bvba of om op uw verzoek de daartoe nodige stappen te ondernemen;
 • gerechtvaardigd belang: de verwerking van persoonsgegevens is gesteund op het gerechtvaardigd belang van Piano's Van Innis bvba om te ondernemen;
 • toestemming: de verwerking van persoonsgegevens berust op een actieve, specifieke, ondubbelzinnige én met kennis van zake gegeven toestemming.

Hoe worden uw persoonsgegevens (in bijzonder) verwerkt?

Behoudens uitdrukkelijke toestemming, verwerkt Piano's Van Innis bvba persoonsgegevens enkel voor de doeleinden vermeld in deze privacyverklaring dan wel hiermee verenigbare doeleinden. Bij verwerking van persoonsgegevens voor andere dan deze doeleinden, heeft u steeds het recht zich daartegen te verzetten.

Piano's Van Innis bvba neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van persoonsgegevens zonder toestemming te voorkomen.

Piano's Van Innis bvba kan derden tevens toegang verlenen tot uw persoonsgegevens indien dit wettelijk verplicht wordt, inzonderheid op verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of de bevoegde politiediensten.

Behoudens uitdrukkelijk anders aangegeven, verwerkt Piano's Van Innis bvba geen persoonsgegevens voor uitsluitend geautomatiseerde besluitvormingen die rechtsgevolgen voor u zullen hebben of u op vergelijkbare wijze aanmerkelijk zullen treffen.

Hoelang bewaart Piano's Van Innis bvba uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Persoonsgegevens kunnen evenwel voor een langere periode worden bewaard wanneer hiervoor toestemming werd verleend, en dit zolang de betrokkene deze toestemming niet intrekt. Tevens kunnen persoonsgegevens langer worden bewaard, indien dat vereist is om aan een wettelijke verplichting te voldoen, of noodzakelijk is om (eventueel) juridische claims te kunnen opvangen/toezichthoudende autoriteiten te kunnen beantwoorden.

Na afloop van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens in beginsel gewist. Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.

Welke zijn uw rechten en hoe kan u deze uitoefenen?

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving kan eenieder wiens persoonsgegevens Piano's Van Innis bvba verwerkt, behoudens één van de wettelijk voorziene uitzonderingen van toepassing is, een recht laten gelden op:

 • Inzage: u heeft het recht om van Piano's Van Innis bvba uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van u betreffende persoonsgegevens en, in bevestigd geval, inzage en/of kopie te verkrijgen van (o.m.) deze persoonsgegevens;
 • rectificatie: ingeval u meent dat de persoonsgegevens waarover Piano's Van Innis bvba beschikt onjuist of onvolledig zijn, kan u verzoeken om een correctie of een vervollediging van deze persoonsgegevens;
 • wissing: u kan verzoeken om de wissing van uw persoonsgegevens;
 • beperking: onder bepaalde omstandigheden kan u verzoeken om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. In dat geval zal Piano's Van Innis bvba persoonsgegevens niet verder verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan;
 • bezwaar: u beschikt over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw persoonsgegevens, wanneer deze verwerking berust op een andere rechtsgrond dan toestemming. U kan steeds bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden;
 • intrekken van toestemming: ingeval de verwerking berust op uw toestemming, dan hebt u steeds het recht om deze toestemming in te trekken, met dien verstande dat zulks geen afbreuk kan doen aan de rechtmatigheid van de verwerking(en) op basis van uw toestemming voor de intrekking ervan;
 • gegevensoverdraagbaarheid: voor zover wettelijk van toepassing, hebt u het recht om de persoonsgegevens die u aan Piano's Van Innis bvba hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen of, voor zover technisch mogelijk, over te laten dragen aan een derde partij.

Indien u één van de voornoemde rechten wenst uit te oefenen kan u zelf de instellingen van uw klantenaccount aanpassen en/of een e-mail versturen naarinfo@vaninnis.be . Gelieve bij deze e-mail een scan/kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart mee te sturen, zodat Piano's Van Innis bvba u kan identificeren.

In aanvulling op voormelde rechten, beschikt u tevens over het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - contact@apd-gba.be)

De website van Piano's Van Innis bvba kan gebruikmaken van cookies wanneer u deze website bezoekt.
Als u cookies wenst uit te schakelen kan U dit doen via het paneel 'Privacy' van uw browser waar u uw voorkeuren kunt instellen.

Heeft u nog vragen of wenst u Piano's Van Innis bvba te contacteren?

Indien u vragen/opmerkingen zou hebben over deze privacyverklaring en/of de verwerking van persoonsgegevens door Piano's Van Innis bvba kan u steeds terecht op het nummer +32 15 278170 of via mail op info@vaninnis.be.

Laatst gewijzigd 9 januari 2019


Copyright © 2022 PIANO'S VAN INNIS - de piano website - le site piano - the piano website - sitemap - privacy

Piano's Van Innis bvba